Ubytovací řád

 

 Ubytovací řád pro areál U Lva

           Úvodní ustanovení:

 1. Povinností všech osob ubytovaných nebo pobývajících v tomto areálu je tento majetek chránit, šetřit, udržovat pořádek a čistotu.

 2. Každá ubytovaná osoba pobývající v areálu je povinna dodržovat zásady ubytování tak, aby nebyl rušen pobyt ostatních. Za chování a bezpečnost dětí a nezletilých při pobytu v celém areálu jsou plně odpovědni jejich zástupci, vedoucí (rodiče, pověřené osoby). Není vhodné je nechat bez dozoru.

   Pobyt a ubytování:

  Psi mají přístup do areálu (kromě ubytovacích budov) v doprovodu svého majitele a nesmějí se volně pohybovat. Za bezpečnost a úklid nečistot zodpovídá majitel.

 1. Pobyt končí dle dohody předáním klíčů pověřené osobě. Prokázané škody způsobené pobytem uhradí účastníci v plné výši vedoucímu areálu.

 2. Za ztrátu klíče od vchodu, ložnice, chaty apod. se účtuje 100,- Kč.

   Všeobecná ustanovení:

 1. Při příjezdu se host nebo vedoucí skupiny nahlásí u ubytovatele s předložením platného občanského průkazu nebo pasu.

 2. Pokud se zákazník nedostaví ve sjednaném termínu, ubytovatel bude čekat nejdéle 1 hodinu.

 3. Noční klid je stanoven od 22,00 do 07,00 hod.

 4. Zranění nebo úraz hlásí vedoucí rekreantů nebo účastník pobytu vedoucímu areálu.

 5. Kouření v chatkách nebo v ubytovacích budovách je přísně zakázáno pod pokutou 100,- Kč.

 6. Je zakázáno přesouvat nábytek, postele a veškerá jiná vybavení.

 7. Není dovoleno používat vlastní elektrospotřebiče, vyjma těch, které slouží k osobní hygieně.

 8. Cizí návštěvy na pokojích možno jen se souhlasem ubytovatele.

 9. Je zakázáno pojíždět dopravními prostředky po areálu a parkovat mimo vyhrazené parkoviště.

 10. Je zakázáno rozdělávat oheň mimo vyhrazené ohniště.

 11. chovat se tak, aby nevznikl požár a v případě vzniku požáru oznámit tuto skutečnost na tel.: 150

 12. Případné problémy a další skutečnosti, které vzniknou během pobytu v areálu hlásit ubytovateli ústně nebo telefonicky na tel.číslo: 736 744 843.

 13. Povinnost ubytovaného je vždy při odchodu:

  • Pozhasínat světla

  • Uzavřít okna

  • Uzamknout pokoje

  • Při odchodu z koupelny uzavřít vodu popřípadě zhasnout.

 14. V den odjezdu budou ložnice nebo chatky vyklízeny a předány do 9,00 hod.

   Způsob platby:

  Host je povinen platit za ubytování a poskytnuté služby v souladu s platným ceníkem.

  50% z částky nejpozději 2 měsíce předem bezhotovostní platbou na účet školy 16534541/0100

  50% hotovostně v den nástupu na ubytování

  Storno poplatky:

  Zákazník který zaslal písemnou rezervaci ubytování si je vědom a souhlasí s těmito storno poplatky:

 • 30% z celkové částky 1 měsíc před nástupem

 • 40% z celkové částky 14 dní před nástupem

 • 50% z celkové částky 7 dní před nástupem

  Kontakt:

       SOU Lázně Bělohrad, Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad

       Mobilní telefon 731 104 468 p. Stehlík, tel.škola 493 792 381-2

       e-mail:soulb@soulb.cz

  Závěr:

 1. Další informace budou poskytnuty ústně vedoucím areálu nebo jím pověřené osoby v den nástupu na pobyt (např. odevzdání ložního prádla při odjezdu, přesná doba opuštění ložnic nebo chatek atd.).

 2. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu.

 3. Porušení ustanovení tohoto řádu opravňuje vedoucího ubytování areálu nebo jím pověřenou osobu k odstoupení od smlouvy, ukončení pobytu a současně k vypovězení z areálu bez vrácení zaplacené částky za ubytování.

    

   Lázně Bělohrad 15. 6. 2010                                     Mgr.Pavel P e t r
                                                                                     ředitel SOU

                                                                                             

cz