Stravování - informace

 

  Stravné

Školní výdejna vydává stravu dováženou z Restaurace Pod Hůrou Lázně Bělohrad.

  Ceny stravy

 Snídaně  

  16,45

 Přesnídávka   

  11,16

 Oběd 

  33,20

 Odpolední svačina

   7,77

 Večeře 

  31,00

  Stravovací skupina

 1. Oběd

   700,-

 2. Snídaně, oběd, večeře

 1 560,-

 3. Přesnídávka, oběd, večeře

 1 460,-

 4. Snídaně, přesnídávka, oběd, o.svačina, večeře   

 1 970,-

 5. Obor Kuchař-číšník jen praxe

   450,-

 6. Obor Kuchař-číšník praxe, obědy 

   800,-

 Výdej stravy na internátě

 Snídaně 

   6:15 –  7:00 hod.

 Přesnídávka

   6:15 –  7:00 hod.

 Večeře

 18:30 – 19:00 hod.

 Výdej stravy ve škole

 Oběd    

 12:30 – 12:40 hod. – výdej do jídlonosičů

 

 12:40 – 14:45 hod.

 Odpolední svačina

 12:40 – 14:45 hod. 

 Další možnosti stravování:

 Nákup svačin (dle denní nabídky) v kantýně v budově školy

  9:05 –   9:25 hod. 

 Přihlášení strávníka:

Strávník se přihlásí ke stravování v kanceláři provozní stravovacího zařízení, kde vyplní Přihlášku ke stravování.

 Platba stravného:

Úhrady stravného provádějte přímo na účet učiliště číslo 16534541/0100

Platbu stravného lze provézt několika způsoby:    a) převodem z Vašeho účtu  b) složenkou na poště  c) složením hotovosti přímo na účet školy v Komerční bance

Vždy je nutno uvést přidělený variabilní symbol. Jedná se o zálohové platby, které se platí měsíc předem. Platby zasílejte tak, aby platba byla připsána na účet učiliště do 21. dne v měsíci pro stravné na následující měsíc (tj. platba na září do 21.srpna, atd.). Výše zálohy musí odpovídat zvolené stravovací skupině. V případě, že nebude platba v termínu poukázána, nebude žákovi strava poskytnuta.

Vyúčtování uhrazených záloh a skutečně odebrané stravy bude provedeno ke konci školního roku, případně při ukončení studia žáka.

 Odhlašování stravy:

Žáci si odhlašují stravu těmito způsoby:

  • na objednávkovém terminálu v chodbě cvičné kuchyně pomocí čipu ( do 13.00 hod. , den předem)

  • přes internet ( heslem a číslem, které každý strávník obdrží ) do 13.00 hod., den předem,

  • internetová stránka pro přihlášení www.ikuch.cz je dostupná i ze stránek školy

Ve výjimečných případech lze odhlásit stravu osobně nebo telefonicky na čísle 725 842 497

nebo na 493 792 382 u provozní stravovacího zařízení do 7.30 hod.stravovacího dne.

V případě zapomenutí čipu se stravující dostaví k provozní strav. zařízení a tuto skutečnost oznámí.

 Upozornění: Neodhlášená strava po dobu nepřítomnosti žáka ve škole bude od druhého dne                      nepřítomnosti doúčtována o mzdovou a věcnou režii.

 Organizace výdeje stravy:

  • Před odchodem do jídelny si žáci umyjí ruce ve třídách. Bundy a batohy si žáci odloží na   určený věšák.

  • Žáci přicházejí individuálně do jídelny, kde se posadí k připraveným stolům nebo se zařadí do prostoru pro samoobsluhu vydávání jídel.

  • Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

  • Jídlo bude vydáno pouze přes čip. V případě zapomenutí čipu se stravující dostaví k provozní strav. zařízení a tuto skutečnost oznámí.

Výběr jídel: Výběr jídel je ze 3 a 2x týdně ze 4 druhů jídel. Vybírá se vždy ve středu a ve čtvrtek týden předem přes objednávkový terminál nebo přes internet

  • Dohled nad žáky provádí pedagogický dozor.                                                     

  • Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnutí jídla apod.), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.

  • Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor tuto událost provozní stravovacího zařízení, která poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz třídnímu učiteli.

cz